NỘI DUNG MỚI ĐÁNG CHÚ Ý THEO THÔNG TƯ 123/2012/TT-BTC

Đăng lúc: Thứ hai - 13/08/2012 14:24 - Người đăng bài viết: kiemtoannoibo
NỘI DUNG MỚI ĐÁNG CHÚ Ý THEO THÔNG TƯ 123/2012/TT-BTC

NỘI DUNG MỚI ĐÁNG CHÚ Ý THEO THÔNG TƯ 123/2012/TT-BTC

Có 8 nội dung đáng chú ý trong thông tư 123/2012/TT-BTC do Bộ tài chính ban hành hướng dẫn luật thuế TNDN.
NỘI DUNG MỚI ĐÁNG CHÚ Ý THEO THÔNG TƯ 123/2012/TT-BTC
 
Thông tư 123/2012/TT-BTC hướng  dẫn  chi  tiết  thi  hành  Luật  Thuế  Thu  nhập  doanh  nghiệp,  Nghị  định 124/2008/NĐ-CP và Nghị định 122/2011/NĐ-CP
 
1/ Nội dung mới về chi phí được trừ khi tính thu nhập chịu thuế TNDN
 
·          Chi phí mua công cụ, dụng cụ, bao bì luân chuyển… không đủ điều kiện xác định là tài sản cố định, sẽ được phân bổ dần trong thời hạn tối đa 2 năm;
 
·          Được phép tính vào chi phí được trừ đối với khấu hao tài sản cố định là các thiết bị nội thất lắp đặt trong nhà nghỉ giữa ca, nhà ăn giữa ca v.v…;
 
·          Bãi bỏ điều kiện về thời hạn thuê đất tối thiểu không được thấp hơn thời gian trích khấu hao tối thiểu của tài sản cố định như quy định tại Thông tư 130. Theo đó, chi phí khấu hao trụ sở văn phòng, nhà xưởng được xây dựng trên đất thuê, mượn (không trực tiếp thuê đất của Nhà nước hoặc thuê đất trong Khu công nghiệp) vẫn được xem là chi phí được trừ cho dù thời hạn thuê đất thấp hơn thời gian trích khấu hao tài sản;
 
·          Đối với trường hợp hợp đồng mua không tách riêng giá trị nhà cửa, vật kiến trúc và giá trị Quyền sử dụng đất (“QSDĐ”) lâu dài, thì phần giá trị QSDĐ lâu dài không được trích khấu hao được xác định theo giá của Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố quy định tại thời điểm mua. Phần còn lại được coi là giá trị nhà cửa, vật kiến trúc được phép trích khấu hao theo quy định;
 
·          Bãi bỏ điều kiện về xây dựng định mức đối với hàng hóa hư hỏng do hết hạn sử dụng, do thay đổi quá trình sinh hóa tự nhiên;
 
 
·          Khẳng định trường hợp nếu doanh nghiệp không thông báo định mức tiêu hao nguyên vật liệu đúng thời hạn quy định, cơ quan thuế có quyền ấn định chi phí nguyên liệu, vật liệu, hàng hóa (đã có tiền lệ trong thực tế trước khi Thông tư 123 có hiệu lực);
 
·          Tiền mua bảo hiểm nhân thọ cho nhân viên được khấu trừ, nếu các điều kiện được hưởng và mức được hưởng của lợi ích này được ghi cụ thể tại một trong những hồ sơ: Hợp đồng lao động, Thỏa ước lao động tập thể, Quy chế tài chính của công ty, Quy chế thưởng do lãnh đạo công ty quy định theo quy chế tài chính của công ty.
 
·          Xử lý khoản chênh lệch tỷ giá phát sinh trong quá trình đầu tư xây dựng để hình thành tài sản cố định theo hướng dẫn tại Thông tư của Bộ Tài chính về xử lý các khoản chênh lệch tỷ giá trong doanh nghiệp (có thể hiểu là theo nội dung Thông tư 201/2009/TT-BTC);
 
 
·          Quy định chi tiết bộ chứng từ để ghi nhận và tính vào chi phí được trừ đối khoản chi mua vé máy bay trực tuyến (qua website thương mại điện tử) cho nhân viên đi công tác (bao gồm vé máy bay điện tử, thẻ lên máy bay – boarding pass và chứng từ thanh toán liên quan);
 
·          Trường hợp doanh nghiệp trích lập Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm trong khi doanh nghiệp đã tham gia bảo hiểm thất nghiệp theo quy định, hoặc chi trả trợ cấp mất việc làm cho người lao động không đúng chế độ hiện hành thì không được khấu trừ các khoản dự phòng hoặc chi trả đó.
 
·          Khoản hoa hồng cho nhà phân phối của các công ty bán hàng đa cấp được khấu trừ toàn bộ, không bị coi là chi phí quảng cáo, tiếp thị, khuyến mại, hoa hồng môi giới bị khống chế theo hạn mức. Cơ quan chi trả phải khấu trừ thuế TNCN trước khi trả tiền hoa hồng cho đối tượng môi giới là cá nhân.
 
 
·          Hướng dẫn cụ thể hơn việc điều chỉnh chênh lệch giữa chi phí đã trích trước và chi phí thực tế phát sinh căn cứ vào hóa đơn, chứng từ hợp pháp sẽ được thực hiện tại kỳ tình thuế khi kết thúc hợp đồng (Thông tư 18 quy định Doanh nghiệp phải điều chỉnh, xác định lại thuế TNDN phải nộp khi kết thúc hợp đồng).
 
2/ Xử lý thu nhập từ chênh lệch đánh giá lại tài sản để góp vốn
 
·     Thu nhập từ chênh lệch đánh giá lại tài sản để góp vốn phải tính một lần vào thu nhập khác tại doanh nghiệp có tài sản đánh giá lại thay vì phân bổ theo số năm còn được trích khấu hao tại doanh nghiệp nhận tài sản như hướng dẫn tại Thông tư 40/2010/TT-BTC ngày 23/03/2010 (Thông tư 40).
 
·     Riêng chênh lệch đánh giá tăng giá trị QSDĐ khi góp vốn vào doanh nghiệp sản xuất kinh doanh (không phải dự án xây nhà để bán) được phân bổ vào thu nhập khác của doanh nghiệp có QSDĐ mang đi góp vốn trong tối đa 10 năm đối với cả QSDĐ lâu dài và có thời hạn. Doanh nghiệp phải thông báo đến cơ quan thuế số năm phân bổ khi nộp hồ sơ quyết toán thuế của năm đầu tiên phân bổ. (Trước đây, Thông tư 40 đưa ra cách xác định / phân bổ khác nhau cho chênh lệch đánh giá lại tài sản là QSDĐ lâu dài và có thời hạn)
 
3/ Bổ sung các trường hợp không áp dụng ưu đãi thuế TNDN
 
·     Doanh nghiệp mới thành lập dựa trên tài sản, địa điểm kinh doanh, ngành nghề kinh doanh… kế thừa của doanh nghiệp cũ;
 
·     Thu nhập từ hoạt động kinh doanh của ngành nghề bổ sung so với Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh lần đầu của doanh nghiệp đang hoạt động;
·     Thu nhập từ kinh doanh dịch vụ thuộc đối tượng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt theo
quy định của Luật thuế tiêu thụ đặc biệt;
 
 
·     Thu nhập từ dự án đầu tư mở rộng đến hết ngày 31/12/2008 đang xây dựng dở dang và đi vào hoạt động từ năm 2010 trở đi. Thông tư 130 trước đây chỉ dừng lại ở việc khẳng định được ưu đãi đối với những dự án mở rộng đi vào hoạt động trong năm 2009.
 
4/ Xác định thu nhập hưởng ưu đãi thuế TNDN
 
·     Doanh nghiệp đang hưởng ưu đãi có thay đổi kỳ tính thuế được lựa chọn áp dụng ưu đãi trong năm chuyển đổi, hay nộp thuế theo mức phổ thông (25%) trong năm chuyển đổi và chuyển ưu đãi thuế sang năm tiếp theo;
 
·     Thu nhập từ kinh doanh dịch vụ thuộc đối tượng chịu thuế Tiêu thụ đặc biệt
không được hưởng ưu đãi;
 
·     Trường hợp không hạch toán riêng được thu nhập từ hoạt động được hưởng ưu đãi thuế và hoạt động không hưởng ưu đãi thuế, thu nhập được hưởng ưu đãi thuế được xác định dựa trên tổng thu nhập tính thuế (không bao gồm thu nhập khác) (quy định tại Thông tư 130 là thu nhập chịu thuế) với tỷ lệ doanh thu hoặc chi phí được trừ (quy định tại Thông tư 130 là chỉ sử dụng tỷ lệ doanh thu);
 
·     Lỗ của hoạt động hưởng ưu đãi thuế và không hưởng ưu đãi thuế của những kỳ tính thuế trước, nếu không hạch toán riêng được, phải bù trừ với thu nhập từ hoạt động được hưởng ưu đãi trước và sau đó vào các hoạt động không được hưởng ưu đãi, nếu còn. Tuy nhiên, Thông tư vẫn chưa hướng dẫn thứ tự chuyển lỗ này đối với trường hợp doanh nghiệp có nhiều hoạt động với các mức ưu đãi thuế khác nhau;
 
 
·     Thu nhập chịu thuế bị cơ quan thuế phát hiện tăng lên khi thanh tra, kiểm tra vẫn trong giai đoạn được ưu đãi thuế TNDN thì vẫn được hưởng ưu đãi thuế TNDN bao gồm cả miễn thuế, giảm thuế và thuế suất ưu đãi, nếu có. Trước đây, Thông tư 130 quy định không rõ ràng khả năng được hưởng thuế suất ưu đãi của phần thu nhập tăng lên này;
 
5/ Chuyển lỗ
 
·     Doanh nghiệp tạm thời chuyển lỗ vào thu nhập chịu thuế của các quý của năm sau khi lập tờ khai tạm nộp quý và chuyển chính thức vào năm sau khi lập tờ khai quyết toán thuế năm.
 
·     Bãi bỏ hướng dẫn về việc doanh nghiệp là liên doanh của nhiều doanh nghiệp khác, khi giải thể thì số lỗ được phân bổ cho từng doanh nghiệp tham gia liên doanh.
 
6/ Xác định thu nhập từ chuyển nhượng vốn / chuyển nhượng chứng khoán
 
·     Thời điểm chuyển nhượng vốn được xác định là thời điểm chuyển quyền sở hữu vốn;
      Trường hợp doanh nghiệp chuyển nhượng vốn không nhận bằng tiền, mà nhận bằng tài sản thì giá trị tài sản được xác định theo giá bán của tài sản trên thị trường tại thời điểm nhận tài sản;
 
·     Nếu doanh nghiệp hoán đổi cổ phiếu tại thời điểm chia, tách, sáp nhập, hợp nhất và có phát sinh thu nhập thì thu nhập đó sẽ thuộc đối tượng chịu thuế (có thể hiểu là ngay khi hoán đổi).
 
7/ Chuyển nhượng bất động sản
 
·     Chuyển nhượng dự án gắn với chuyển nhượng quyền sử dụng đất, quyền thuê
đất được xem là hoạt động chuyển nhượng bất động sản;
 
·     Thuế suất áp dụng đối với khoản thu tiền theo tiến độ trường hợp doanh nghiệp
chưa xác định được chi phí tương ứng được giảm từ 2% xuống còn 1%.
 
·     Doanh thu từ cho thuê lại đất trong trường hợp khách hàng trả tiền thuê trước cho nhiều năm được lựa chọn theo hình thức phân bổ theo số năm trả tiền trước hoặc xác định theo doanh thu trả tiền một lần.
 
8/ Chuyển nhượng dự án
 
·     Thu nhập từ chuyển nhượng dự án không gắn với chuyển nhượng quyền sử dụng  đất, quyền  thuê  đất; chuyển  nhượng  quyền thực  hiện dự  án, chuyển nhượng quyền thăm dò, khai thác, chế biến khoáng sản theo quy định pháp luật thì được coi là thu nhập khác (chịu thuế suất 25%);
 
·     Lãi / lỗ từ chuyển nhượng dự án nói trên phải hạch toán riêng, không được bù trừ với lãi / lỗ của hoạt động sản xuất kinh doanh khác nhưng được bù trừ với nhau và với lỗ / lãi của hoạt động chuyển nhượng bất động sản.

Nguồn tin: http://kiemtoannoibo.com.vn
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 8 trong 2 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc

Mã an toàn:   Mã chống spamThay mới     

 

Thống kê

  • Đang truy cập: 38
  • Hôm nay: 397
  • Tháng hiện tại: 9621
  • Tổng lượt truy cập: 2899481

Tin tức mới nhất

Bài được xem nhiều nhất